Den litterære teksts forvredne krop i Iran (DK&ENG-version)

Den litterære teksts forvredne krop i Iran

Af Omid Shams

hub-uw-war-machine-theatre-web1

På billedet ses Omid Shams som en del af et Guerilla-teater, der forstyrrede den herskende orden i Iran.

 

”Opnåelig, tæt på og utabt midt i alle tabene forblev kun dette ene: sproget. Dette, sproget, forblev utabt, ja, trods alt.”

Sagde den enestående tyske digter, Paul Celan, om sproget efter Auschwitz. Dette gælder ikke det post-revolutionære Iran. Sproget var det første offer. Det teokratiske regime gik direkte efter sproget for at erobre det, omdanne det og skabe Orwells ’Newspeak’.

Men hvordan er dette muligt? Gennem navngivningens magiske kraft. Hegel siger: ”Adams første handling, der gjorde ham til herre over dyrene, var at give dem navne”. Navngivning ophæver tingenes primære og sammenhængende eksistens og skaber adskilte eksistenser; at omdøbe har den samme effekt. Helt fra regimets begyndelse, fik enhver ting ny navne: gader, pladser, broer, bygninger og i særdeleshed mennesker. Marxister blev benævnt vantro, socialister blev til hyklere, nationalister blev kaldt tyranner, anarkister blev navngivet intrigemagere og utilfredse arbejder blev simpelthen kaldt godtroende fjolser. Derefter var det ikke tilladt at betegne dem ved deres tidligere navne.

Det patriarkalske regime behandlede også sprogets korpus som en kvindelig krop og forsøgte at skjule bestemte ord under metaforernes og symbolernes ’hijab’ eller forsøgte ganske enkelt at gøre visse ord usynlige. Således forsvandt ord såsom sex, kneppe, lår, røv, bryster, pik, kusse, vin, elske, flirte, kysse, røre og så videre pludselig fra den synlige del af litteraturens krop. De resterende ord var underlagt mange regulationer. Segregationen var indledt, og visse ord kunne ganske enkelt ikke længere stå ved siden af hinanden . ’Oprør’ havde ingen chance for at sætte ved siden af ’Gud’. ’Ond’ havde ikke tilladelse til at stå ved siden af ’præst’. ’Danse’ måtte ikke røre ordet ’kvinde’. ’Hånd’ måtte ikke bevæge sig mod ’ben’. Seksualitet, erotik og direkte politisk kritik blev tvunget i eksil fra persiske litteratur. Men dette var ikke første gang, selv om det var den værste. I århundreder har persisk litteratur skjult sit eksplicitte indhold bag tykke gardiner af implicitte talemåder. Alligevel har der i historiens løb altid eksisteret eksempler på meget eksplicitte tekster skrevet af fremragende persiske forfattere. Censur har altid været der, selv i det førrevolutionære Shah-regime. Men det uderlukkende under det nye regime, at hele sprogets ’krop’ blev forbudt, og denne krops skrift blev betragtet som en forbrydelse der skulle opklares straffes. Hvis der før i tiden var en useet overenskomst, der hindrede forfatterne i at afsløre sprogets nøgne krop, var der nu et lingvistisk politi, der søgte at tildække denne krop fra top til tå. Sprogets ideale krop for dette machoregime er aggressiv maskulin, moralsk, blufærdig, religiøs og tjenende. En meningsfyldt, rationel, enstemmig, helt igennem struktureret, fallocentrisk, logocentrisk, sammenhængende, homogen og hegemonisk tekst hyldes og promoveres af dette totalitære regime.

Som svar på dette lingvistiske udgangsforbud har en ny litterær trend vundet frem som en form for modstand. En kaotisk, beskidt, libidinøs, skizofrenisk, flerstemmig, legende, dekonstruktiv, antisemantisk, ikke-grammatisk, deformeret, amoralsk, ekshibitionistik, erotisk, oprørsk og uhellig skrivestil rejste sig fra undergrunden og forgiftede og smittede den persiske litteraturscene. En sådan undergravende metode blev øjeblikkeligt afvist af både regimet og det litterære etablissement og stemplet som meningsløs, værdiløs, kitsch, krænkende, umoden, ulæselig, forvrøvlet, destruktiv og endda forrædderisk mod den gloværdiske persiske litteratur.

Men reelt var det første gang at nogle få forfattere trodsede den maskuline skrifts historiske tyranni og begyndte at bruge sprogets feminine side. I politisk forstand, begyndte disse forfattere at forme sproget og litteraturen efter deres ideale sociopolitiske orden. De skabte litterære verdener, i hvilke vanviddets narrativ ikke undertrykkes af fornuftens narrativ. I stedet for plan og design danner leg og tilfælde formen. Form er ikke unik og homogen, men mangfoldig og heterogen. Mening er ikke tekstens mål og hellige værdi. Magtforholdet mellem forfatter og læser, der minder om relationen mellem herskeren og undersotten, er ændret. Mening skabes ikke ensidigt på bagrund af forfatterens intentioner og gennem vokabularets regler og konvetioner. Den er funderet på grundlag af læserens perspektiv og igennem søgen og opdagelse som en kollektiv proces. Den gengse betydningsproduktion bliver afmystificeret og analyseret i den litterære tekst, således at læseren kan genkende hans eller hendes passive rolle i denne betydningsproduktion. Og dermed sammenligne den med sin rolle i samfundets øvrige processer såsom produktionen af magt og rigdom; grammatikken som en militant og intolerant formation af ord udfordres, forandres og trodses, og til sidst sættes tekstens undertrykte krop, tekstens feminine krop, tekstens vanvittige krop, tekstens queer krop, tekstens oppositionerende krop, tekstens marginaliserede krop, tekstens seksuelle krop, tekstens erotiske krop, tekstens sadomashokistiske krop, tekstens hedonistiske og vantro krop, alle fri, og de kaotiske krafter fra alle disse forvredne kroppe slippes løs i blodårerne på et begrænset og undertrykt, men modstræbende samfund. Der er mange læsere, der ganske enkelt ikke kan læse disse tekster, eller ikke endnu i det mindste, men de kan smage oprøret og livet i en verden, der ikke er planlagt, men som bygger på frihed og leg.

Iranske Omid Shams Gakieh er iranske forfatter, redaktør, kunstner og menneskerettighedsforkæmper og Fribyforfatter i Aarhus 2014 – 2016. Teksten er skrevet til Kbh Læser 2016 og oversat af Kbh Læser. Det indledende Celan-citat bringes i oversættelse af Stefan Kjerkegaard og Thomas Hvid Kromann.

The twisted Body of literary text in Iran

By Omid Shams

Only one thing remained reachable, close and secure through all losses: language. Yes, language. In spite of everything, it remained secure against loss.”

Outstanding German poet, Paul Celan, said of language after Auschwitz. This quote does not apply on post-revolution Iran. Language was the first victim. The theocratic regime targeted the language in order to conquer it, to metamorphose it and to create Orwell’s “Newspeak”.

But how is this possible? Through the magical power of naming. Hegel says: “the first act of Adam that made him the master of animals was to give them names”. Naming annihilates the primary and consistent existence of things and creates separated existents and renaming has the same effect. At the very beginning of the new regime, everything got a new name: streets, squares, bridges, buildings and especially people. Marxists were named infidels, socialists became hypocrites, nationalists were called tyranists, anarchists were named intrigants, and malcontent workers were simply called patsies. Since then, nobody was allowed to call them by their former names.  

The patriarchal regime also treated the body of language as a feminine body and tried to cover some words under the “hijab” of metaphors and symbols or simply make some words invisible. This is how suddenly words like sex, fuck, thighs, ass, breasts, cock, pussy, wine, making love, flirting, kissing, touching and etc. has disappeared from the visible body of the literary texts. Rest of the words had many regulations to follow. The segregation of words had begun and some words could not simply sit together. “Rebellion” had no chance to sit next to “God”. “Evil” was not allowed to stand beside “Clergy”. “Dance” could not touch the word, “woman”. “Hand” was no longer permitted to move towards the “legs”. Sexuality, eroticism and direct political criticism were forced to exile from Persian literary texts. But it was not the first time, although it was the worst time. For centuries Persian literature has been hiding the explicit contents under the thick curtains of implicit figures of speech. However, there were always some examples of very explicit texts written by outstanding Persian writers throughout the history. Censorship has always been there, even in the pre-revolution regime of Shah. But it was only during this regime that the whole “body” of language became forbidden and writing of that body was considered a crime to be discovered and punished. If in the past, there was an unseen convention that prevented the authors to reveal the naked body of language, now there was a linguistic police that was trying to cover this body from the head to the toe. The ideal body of language for this macho regime is aggressively masculine, moral, shy, religious and obedient. A meaningful, rational, monophonic, fully structured, phallocentric, logocentric, consistent, homogenous and hegemonic text is praised and promoted by this totalitarian regime.  

As a response to this linguistic curfew, a new literary trend emerged as a form of resistance. A chaotic, dirty, libidinal, schizophrenic, polyphonic, playful, deconstructive, anti-semantic, ungrammatical, deformed, immoral, exhibitionist, erotic, rebellious, and unholy style of writing arose from the undergrounds and contaminated the Persian literary scene. Such a subversive method of writing was immediately rejected by both the regime and the literary establishment and tagged as meaningless, worthless, kitsch, offensive, immature, unreadable, nonsense, destructive and even treacherous to the glory of Persian literature.

But in fact, it was for the first time that few writers defied the historical tyranny of masculine writing and started writing the feminine side of the language. Politically speaking, these writers started to shape the language and the literary text into their ideal form of socio-political order. They created literary worlds in which narrative of madness is not suppressed by the narrative of reason; instead of plan and design, game and accident shapes the form; form is not unique and homogenous but plural and heterogeneous; meaning is not the goal and holy value of the text; the hegemonic relationship between author and reader which reminds the relationship between the ruler and the ruled is changed; meaning is not unilaterally produced based on author’s intentions and through the conventions and rules of glossaries; it is produced based on reader’s perspective and through a collective process of search and discovery; the common process of meaning production is demystified and analysed in the literary text so the reader can recognize his/her passive role in this process of production and compare it with his role in the other processes of production in the society such as process of producing power and wealth; grammar as a militaristic and intolerant formation of words is being challenged, changed and defied and at the end the suppressed body of text, the feminine body of text, the mad body of text, the queer body of text, the oppositional body of text, the marginalized body of text, the sexual body of text, the erotic body of text, the Sadomasochistic body of text, the hedonist and infidel body of text are all set free and the chaotic forces of these twisted bodies are unleashed in the veins of a restricted, supressed and yet resistant society. There are many reader who simply cannot read these texts, or at least not yet, but they can taste the insurgency and they can experience living in a world which is not pre-planned and is based on games, freedom and playfulness.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox