Stine Zink Kaasgaard et al.: FLYGTNINGEMANIFEST (DK/UK)

Af Stine Zink Kaasgaard, Mohammed, Abdullah, Aymen, Farman, Hussein, Khaled, Ahmad, Mustafa, Khalil & Atilla.
Oversat i samarbejde med Siri Rønne Christiansen

Billede: Jacob Chapelle

No problem!

Når verden nu alligevel er ved at falde fra hinanden, så lad da alle grænser falde. Ilt kender ingen grænser, når forholdene er de rette til at danne dets sammenslutninger af to i millionvis. Vand kender ingen grænser mod land, når blæst og bølger kaster det over kysten. Mennesket kender ingen grænser, når ødelæggelse og udslettelse er dets miljø, noget, der giver sig så meget indefra som udefra. Land er adskilt af floder og bjerge, af vand og skiftende himle. Men hav og bjerge forudsætter ikke adskillelse, de forudsætter kontinuitet mellem sletter og enge. Land er ikke adskilt af land. Det er adskilt med lov. Det er adskilt af mennesker. Og dog har intet menneske retten til således at opdele, hvad der forudsætter sin egen kontinuitet.

Et flygtningemanifest har intet sted og finder ikke sted; det manifesterer sig ikke. Det kryber ind i alle sprækkerne på en smukt spundet overflade, der foregiver at være fuldkommen uden at inkludere smerten ved hjemløshed. Et flygtningemanifest har intet hjem, men kalder på ethvert hjem, at det måtte bemærke dets rastløse tilstedeværelse. Et flygtningemanifest har blod på sine hænder; ulig alle manifestationer af lovlydig korrekthed, der leder og fastlåser ’samfund’, kan det ikke vaske sine hænder i andres snavs. Det er dets snavs. Smukke verden, se os dø i skummen på din latte.

Fang os igen i de bureaukratiske systemer, hvis logik holdt os ude i første omgang! Fang os? Hvem? Et nummer er ikke et navn, det er ikke nogen, har ingen hænder, kan ikke fanges.

Mohammed er et navn… Mohammed, 35 år. Fra Syrien. Gift, har fire børn, tre piger og en dreng, de var engang tre drenge og to piger. Kaldt til at kæmpe for Assads hær, flygtede han med sin familie. Ville ikke kæmpe på den side, der kæmper mod hans bror. Vil ikke kæmpe overhovedet. Vil bare tage sig af sin familie. Uden mig, hvad de gør? Mohammed vil have, at alle ved, at Rusland, at Iran, at USA tager del i at gøre det muligt for Assad at blive ved magten, at de bomber landet, slår børnene ihjel, er en del af Assads hær. Hvorfor børnene, spørger han? Men han får intet svar. Har været i Grækenland i syv måneder.

Khalil er et navn… Khalil, 17 år. Fra Syrien. Er i Thessaloniki med sin mor, bror og én søster. Faderen og en anden
søster er allerede i Tyskland. Khalil venter med sin familie. Går ikke i skole. Har været i Grækenland i to år.

Abdullah er et navn… Abdullah er fra Syrien. 27 år gammel. Venter på papirer for at kunne vende tilbage til Tyrkiet og arbejde. Har en kæreste i Frankrig, som han ikke længere taler med, fordi de kan ikke komme til at se hinanden.

Aymen er et navn… Aymen er 28 år. Han flygtede ikke fra krig. Han flygtede fra rutinen. Livet er altid det samme der, siger han. Jeg vil ikke lave det samme hver dag. Jeg vil lære verden at kende. Rejse, møde mennesker. Vil gerne til Frankrig, hvor hans onkel arbejder. Aymen er en eventyrer, men eventyr er kun tilladt for folk fra bestemte steder. Aymen har været i Grækenland i to år.

Khaled er et navn… Khaled er fra Irak, kurder. 30 år gammel.

Farman er et navn… Farman er kurder, fra Irak. 32 år gammel. Har været i Thessaloniki i to år.

Hussein er et navn… Hussein er fra Irak. 19 år gammel. Han ville til Tyskland, men blev afvist. Nu venter han på at få at vide, om han kan blive i Grækenland. Hussein kan virkelig godt lide Thessaloniki og ville gerne blive her. Han må ikke gå i skole. Han har været her i to år.

Ahmad er et navn… Ahmad er 17 år gammel, fra Syrien…

Mustafa er et navn… Mustafa er gift og har syv børn. Han er fra Syrien. Ham og hans familie venter på at tage til Tyskland. Mustafa vil gerne arbejde, men, som for de fleste, kan det ikke lade sig gøre, uden at han forbedrer sit græske og han vil ikke blive her. Forholdene og arbejdet er bedre i Tyskland, siger han.

Som kurder føler Farman solidaritet med folk fra Israel for at være et folk, der er omgivet af had fra alle sider. Mohammed vil bare gerne arbejde og tage sig af sin familie. Men han mener også, at afghanere stjæler (alibabas). Hussein bliver fornærmet, når nogen påstår, at Iran er en del af problemet med krigen i Syrien. Mustafa synes, det er forbløffende, at pigerne kindkysser drengene, når de mødes på gaden. Farman er tilbageholdende med at associere sig med Mohammed, som er syrer, og derfor antages tilbøjelig til ikke at kunne lide ham, for at være kurder.

Khalil og Hussein er teenagere, som synes, at andre er
kedelige og mærkelige, men alligevel hænger ud til det sidste, i tilfælde af at der skulle ske noget spændende. Alle venter. Venter på at få tilladelse til at genoptage livet. Alt imens livet går. Det liv, der ikke kan tilbagekaldes.

Børn fødes uden navne, som mennesker. Mennesker, der kan få navne. Mennesker, der har et sted og finder sted. Mennesker, der har øjne, ører, ben, fingre. Kulturer er forskellige, men folk er de samme, siger Atilla. Kastet ind i denne verden leder vi efter et hjem, vi bliver givet hjem, navne og kultur. Europa gav os universelle rettigheder, fordi vi alle er mennesker, fordi det troede at dets idéer bærer på verden, som den er, folk, som de er født. Europa tager disse samme rettigheder bort (fordi kultur gør det umuligt at se den anden som den samme? Som én, beskyttet af det universelle i relativ ensartethed?) Europa, som et politisk projekt efter krigen, stræbte efter at åbne dets interne grænser. Levede du længe nok til at se grænserne falde? Levede du længe nok til at se dem blive bygget op igen?

Også vi er mennesker. Vi bryder os heller ikke om hinanden og andre på flere måder end du kan forestille dig. Også vi er bange og fulde af fordomme. Tror I, at I er de eneste? Også vi drømmer om at have et hjem. Også vi kæmper, og hænger ud, og drikker kaffe, og taler om verden. Også vi stiller os selv spørgsmålet: Where is the life?

Thessaloniki, Grækenland. Folk venter. På papirer, arbejde, livstegn, livet… Vi venter. Mens du står op om morgenen og går på arbejde. Vi venter. Mens nationer tæller sammen i tal. Vi venter i Europas vugge, mens du børster tænder og rejser til eksotiske steder for at få et hvil. Vi venter. Mens folk dør i vores hjem.

Hjemme. Hvor lugtene er velkendte. Hvor der er plads. Dér, hvor minderne tager ved os hen. Hvor livet ikke blot er overlevelse. Hvor vi ikke er tal, men navne. Navne på nogen, der betyder noget.

Lad alle grænser falde! Indenfor dem bliver menneske-
heden umenneskelig.

Walla, professional.

Fuck Barca, Real Madrid!

Malaka!

Ok, finish – let’s go!

Stine Zink Kaasgaard, medstifter af Eksistensfilosofisk Akademi og nuværende frivillig ved Where is the Life?, en lille organisation i Barcelona og Thessaloniki som arrangerer aktiviteter for folk, der venter.

English version:

Refugee Manifesto

 

No problem!

Since the world is, as it were, falling apart, let all borders fall. Oxygen knows no limits when the conditions are there to form its communion of twos in trillions. Water knows no limits of land when wind and waves pushes it ashore. Human being knows no limits when destruction and strangulation is its environment, one that is present as much on the inside as from the outside. Land is divided by rivers and mountains, by water and changing skies. But sea and mountains do not suppose separation, they suppose continuity with plains and drylands. Land is not divided by land. It is divided by law. It is divided by humans. Yet no human has the right to thusly divide what presupposes its own continuity.

A refugee manifesto does not have place and does not take place; it does not become manifest. It creeps into all the cracks of a beautifully spun surface that pretends to be complete without inclusion of the pain of homelessness. A refugee manifesto has no home but calls on every home to (k)notice its loitering. A refugee manifesto has blood on its hands; unlike all manifestation of lawful correctness that guides and incarcerates “societies”, it cannot wash its hands in the dirt of others. It is its dirt. Pretty world, look at us dying in the foam of your latte.

Catch us again in the bureaucracy of systems whose logic kept us out in the first place! Catch us? Who? A number is not a name, is not someone, does not have hands, cannot be caught.

Mohammed is a name… Mohammed, 35-years-old. From Syria. Married with four children, three girls and one boy, used to be three boys and two girls. Called to fight for Assad, he fled with his family. Did not want to fight on the side that fights against his brother. Does not want to fight at all. Only wants to take care of his family. Without me, what they do? Mohammed wants everyone to know that Russia, that Iran, that America takes part in making it possible for Assad to remain in power, that they bomb the country, kill the children, partake in Assad’s army. Why the children, he asks? But he gets no answer. Has been in Greece for seven months.

Jalil is a name… Jalil, 17-years-old. From Syria. Is in Thessaloniki with his mother, brother and one sister. Father and one other sister is already in Germany. Jalil is waiting with his family. Does not go to school. Has been in Greece for two years.

Abdullah is a name… Abdullah is from Syria. 27-years-old. Waiting for papers to return to Turkey and work. Has a girlfriend in France that he no longer talks to, because they cannot see each other.

Aymen is a name… Aymen is 28-years-old. He did not flee war. He fled routine. Life is always the same there, he says. I do not want to do every day the same. I want to get to know the world. Travel, meet people. Wants to go to France where his uncle is working. Aymen is an adventurer, but adventures are only allowed for people from certain places. Aymen has been in Greece for two years.

Khaled is a name… Khaled is from Irak, Kurdish. 30-years-old.

Farman is a name…Farman is Kurdish, from Irak. 32-years-old. Has been in Thessaloniki for two years.

Hussein is a name… Hussein is from Iran. 19-years-old. His family wanted to go to Germany, but has been refused. Now they are waiting to know if they can stay in Greece. Hussein likes Thessaloniki very much and would like to stay here. He is not allowed to go to school. Him and his family have been here for two years.

Ahmad is a name… Ahmad is 17-years-old, from Syria…

Mustafa is a name… Mustafa is married and has seven children. He is from Syria. Him and his family are waiting to go to Germany. Mustafa would like to work, but, like most, he cannot without improving his Greek, and he does not want to stay here. Conditions and work are better in Germany, he says.

Kurdish feels solidarity with the people of Israel, for being people that are surrounded by hatred from all sides. Mohammed just wants to work and care for his family. But he also thinks that Afghan people steel. Hussein gets offended when one suggests that Iran is part of the problem of the war in Syria. Mustafa finds it astonishing that the girls cheek-kiss the boys when they meet in the street. Farman is reluctant to associate himself with Mohammad, who is Syrian, and therefore taken to not like himself – for being Kurdish. Jalil and Hussein are teenagers who finds others to be boring and strange, but still hang out till the end in case something nice might happen. Everyone is waiting. Waiting to be allowed to resume life. All the while life is going on. That life which cannot be recalled.

Children are born without names, as people. People that can be given names. People that have place and take place. People who have eyes, ears, legs, fingers. Cultures are different, but people are the same, Atilla says. Thrown into this world, we seek home, are given homes, names and culture. Europe gave us universal rights, because we are all human, because it found its own ideas to bear on the world as it is, on people as they are born. Europe takes away these same rights (because culture makes it impossible to see the other as the same? As one protected by the universality of relative sameness?) Europe, as a political project after the war, strove to open its internal borders. Did you live to see the borders fall? Did you live to see them rebuilt?

We too are people. We too dislike each other and others in more ways than you can imagine. We too are scared and full of prejudices. You think you are the only ones? We too dream of having home. We too fight, and hang out, and drink coffee, and talk about the world. We too are asking ourselves: where is the life?

Thessaloniki, Greece. People waiting. For papers, employment, signs of life, life… We are waiting. While you get up in the morning and go to work. We are waiting. While nations are counting numbers. We are waiting in the crib of Europe, while you brush your teeth and travel to exotic places for a rest. We are waiting. While people die in our home.

Home. Where the smells are known. Where there is place. Where memory takes us. Where life is not just staying alive. Where we are not numbers but names. Names of someone who matters.

Let all borders fall! Within them humanity becomes inhuman.

Walla, professional.

Fuck Barsa, Real Madrid!

Ok, finish – let’s go!

Stine Zink Kaasgaard. Co-founder of Eksistensfilosofisk Akademi and currently volunteer at Where is the Life?, a small organization based in Barcelona and Thessaloniki, arranging activities for people waiting.
 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox